Услуге


 

Услуге акредитације

Сходно Закону о акредитацији, Одлуци о оснивању Акредитационог тела Србије и Статуту, Акредитационо тело Србије (АТС) обавља следеће послове:

1. утврђује компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање послова испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особа;
2. утврђује компетентност за обављање других послова оцењивања усаглашености у складу са посебним законом;
3. утврђује и објављује правила акредитације која су заснована на одговарајућим српским, међународним и европским стандардима и документима међународних и европских организација за акредитацију;
4. води јавни регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености;
5. учествује у раду међународних и европских организација за акредитацију;
6. организује и спроводи обуку оцењивача у области акредитације;
7. организује семинаре и курсеве и врши промоцију значаја и улоге акредитације;
8. припрема и издаје информаторе, публикације и билтене из области акредитације и
9. обавља и друге послове из области акредитације у складу са законом, Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије и Статутом.   

У складу са горе наведеним АТС акредитује:

- лабораторије за испитивање/еталонирање у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025;

- медицинске лабораторије у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 15189;

- сертификациона тела у складу са захтевима стандарда: SRPS ISO/IEC 17021-1 (QMS, EMS, OHSAS, FSMS, ISMS, MDQMS), SRPS EN ISO/IEC 17065, SRPS ISO/IEC 17024;

- контролна тела у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020;

- провајдере за испитивање оспособљености у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043.

АТС такође учествује у раду Комисија за именовање и овлашћивање тела за оцењивање усаглашености ресорних министарстава у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 36/09) и Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 98/09), као и у развоју нових програма и области акредитације.   

Обуке и семинари

Ради јачања компетентности стално запослених и екстерно ангажованих експерата, АТС континуирано реализује стручно усавршавање стално запослених и обучавање оцењивача и техничких експерата кроз организовање обука, семинара и информативних семинара, а ради стицања знања потребних за оцењивање тела за оцењивање усаглашености, односно ради усавршавања и напредовања оцењивача и експерата АТС-а из Регистра оцењивача и техничких експерата АТС-а.

Процедуром АТС-ПР03, Обука за оцењиваче, информативни семинар за техничке експерте АТС-а и обука запослених у АТС-у су прописани начини организовања и спровођења и то: обука за оцењиваче, семинара за оцењиваче, информативних семинара за техничке експерте, модула обука, обука запослених у АТС-у, њихова задужења и одговорности у планирању и извођењу поменутих обука, као и захтеви које морају испунити предавачи на обукама за оцењиваче.

На основу Плана обука и семинара за оцењиваче и техничке експерте АТС-а и запослене у АТС-у, семинара и информативних семинара, АТС доноси одлуку о обукама које је потребно спровести у наредној години.

Такође је предвиђена и реализација практичних обука стално запослених у АТС-у у другим акредитационим телима ради стручног усавршавања и стицања искуства из подручја њиховог рада (у оквиру билатералних споразума или других пројеката међународних институција и сличних активности), као и размена и стицање стручних знања и искустава на скуповима, семинарима и конференцијама у земљи и иностранству посвећеним акредитацији и оцењивању усаглашености, као и учешће у раду комитета и радних група који се организују на националном и међународном нивоу у одговарајућим областима.

Развој нових програма акредитације

Акредитационо тело Србије (АТС) редовно спроводи активности везане за развој нових програма (шема) акредитације и проширење активности у одређеним областима на основу Програма рада АТС-а и на основу потреба заинтересованих страна. АТС на овај начин настоји да помогне развој одређених индустријских области кроз сталну едукацију и обуку својих запослених и екстерно ангажованих оцењивача и експерата. Развој нових технологија захтева стално преиспитивање метода рада АТС-а, које се на тај начин унапређују, и тако доводе до повећања степена компетентности и квалитета рада наших клијената. У том циљу АТС излази у сусрет потребама својих клијената за новим програмима акредитације.

Активности, које АТС неопходно предузима приликом развоја нових програма акредитације, су следеће:

  • анализа постојећих међународних стандарда, смерница, докумената за примену и докумената АТС-а, процену потреба за израдом нових докумената АТС-а и/или изменом постојећих и израду истих,
  • избор и обука оцењивача и стално запослених АТС-а за нове активности,
  • надзор над реализацијом планираних активности у складу са планираном динамиком и дефинисаним контролним тачкама,
  • израду документованог поступка за спровођење нове активности,
  • примену нове активности у оквиру поступка акредитације (оцењивања) организација које су АТС-у поднеле пријаву за акредитацију за одређену нову врсту/област акредитације.

Такође, АТС сваке године дефинише циљеве и будуће активности које затим представља свим заинтересованим странама у свом Годишњем извештају о раду које на тај начин могу да сазнају како постојећи и нови програми акредитације доприносе повећању безбедности роба и услуга, грађана и потрошача у Републици Србији, као и смањењу потребе за накнадним проверама (испитивање, контролисање и сертификација) производа у међународној трговини, односно задовољења потреба и повећања конкурентности целокупне привреде Републике Србије.

Брига о корисницима услуга

АТС слуша све ваше реакције и повратне информације о својим активностима, као и активностима својих акредитованих тела за оцењивање усаглашености без обзира да ли се ради о позитивним реакцијама или приговорима на свој рад или рад својих акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

Такође, подржавамо ваше напоре да нас обавестите о свакој могућој злоупотреби статуса и симбола акредитације за чије коришћење АТС даје право акредитованим телима за оцењивање усаглашености да означе свој статус акредитације.

Уколико желите да нас контактирате и упутите нам вашу жалбу, приговор, сугестију или похвалу, можете то учинити на неколико начина:

телефоном:

на број 011/313 03 73 (ово је број техничког секретара, а остале бројеве телефона и имена запослених можете пронаћи у одељку Контакти запослених)

писаним путем:

Акредитационо тело Србије
Влајковићева 3, V спрат
11000 Београд 6
поштански фах 92
Србија

факсом:
011/313 03 74

и

путем електронске поште:

office@ats.rs

Задовољство корисника услуга

АТС је посвећен циљу да услуге, које пружа својим клијентима, буду ефикасне и корисне. Да би то постигли, потребна нам је и ваша помоћ. Подржавамо вас у напорима да нам шаљете ваша позитивна искуства, предлоге, сугестије, приговоре и жалбе као би унапредили нашу комуникацију и услуге које вам пружамо. Наша мејл адреса office@ats.rs је увек отворена за вас.

Иначе, АТС спроводи једном годишње испитивање степена задовољења потреба корисника својих услуга у складу са процедуром АТС-ПР09 Идентификација и оцена  задовољења потреба корисника услуга АТС-а и побољшање система менаџмента у циљу обостраног систематског и трајног унапређења квалитета.

Упитник за идентификацију и оцену задовољења потреба корисника услуга АТС-а АТС-ПР09-О01 (издање/измена 3/2) можете попунити овде, док анализу резултата спроведене анкете о задовољењу потреба корисника услуга АТС-а можете погледати у последњем издању Годишњег извештаја о раду АТС-а.

Уколико имате питања у вези попуњавања овог упитника, молимо Вас да нас контактирате путем телефона 011 314 86 80, факс 011 313 03 74, e-mail: office@ats.rs

У циљу унапређења рада тимова за оцењивање Акредитационог тела Србије (АТС), повећања ефикасности њиховог рада и уједначавања ставова оцењивача у поступцима оцењивања, АТС је започео и активности на прикупљању информација у вези реализованог оцењивања путем посебног обрасца Оцена спроведеног оцењивања (АТС-ПР09-О02).

Уколико желите да искажете своје задовољство или пак незадовољство, да предложите мере за побољшања рада, неопходно је да попуните образац непосредно после оцењивања или завршеног поступка акредитације и исти доставите АТС-у на адресу која је наведена у самом обрасцу. Попуњавање обрасца је добровољно.

АТС се унапред захваљује на свакој достављеној информацији, сугестији, предлогу, исказаном мишљењу.

Приговори

Приговор је израз незадовољства, осим жалбе, упућен акредитационом телу од стране било које особе или организације, а у вези са активностима акредитационог тела или акредитованог тела за оцењивање усаглашености на који се очекује одговор.

Директор АТС-а одлучује о приговорима од стране било које особе или организације у вези са активностима АТС-а или тела за оцењивање усаглашености у складу са процедуром за решавање приговора и жалби.

АТС мора:

- размотрити оправданост приговора;
- када је то одговарајуће, обезбедити да приговор најпре размотри акредитовано тело за оцењивање усаглашености на који се он односи;
- предузети одговарајуће мере и оценити њихове ефекте;
- регистровати све приговоре и предузете мере и
- одговорити подносиоцу приговора.

Подносилац приговора се обавештава писаним путем о одлуци о приговору, у року не дужем од 30 дана од дана када је приговор евидентиран. Обавештење о одлуци о приговору подносиоцу приговора упућује директор.

Жалбе

Жалба је захтев тела за оцењивање усаглашености/подносиоца пријаве акредитационом телу да поново размотри било коју, по тело за оцењивање усаглашености, неповољну одлуку акредитационог тела, а која се односи на жељени статус акредитације.

Жалбе на одлуке и акте о акредитацији решава Комисија за жалбе у складу са процедуром за решавање приговора и жалби.

На одлуке о акредитацији може се поднети жалба АТС-у у року од 15 дана од дана достављања одлуке. О жалби одлучује Комисија за жалбе која доноси одлуку о жалби у року од 30 дана од дана пријема жалбе. Комисију за жалбе образује Управни одбор АТС-а.

Одлука Комисије за жалбе је коначна и против ње се може покренути управни спор.