Техничка и саветодавна експертиза

Технички комитети су стручна тела која обављају послове експертизе за одређене области акредитације. Могу бити стални и привремени. Стални технички комитети се формирају за одређене врсте акредитације. Привремени технички комитети се формирају, по потреби, за рад по специфичним и стручним питањима из одређене области акредитације. По потреби, могу се формирати и стални технички комитети за одређене области акредитације. Стални технички комитети су образовани за следеће врсте акредитације: Технички комитет за лабораторије; Технички комитет за контролна тела и Технички комитет за сертификациона тела.

Чланови сталних или привремених техничких комитета су стручњаци, који имају компетентност за одређену област акредитације, односно оцењивања усаглашености и који познају националне и међународне стандарде и регулативу која се односи на акредитацију и оцењивање усаглашености.

У раду техничких комитета учествују следеће заинтересоване стране као што су органи државне управе и имаоци јавних овлашћења, факултети и институти, акредитована тела за оцењивање усаглашености, привредна друштва, предузетници, коморе и др.

Задаци техничких комитета су да:

1) дају мишљења о примени захтева и докумената међународних организација у појединим врстама и областима оцењивања усаглашености и акредитацији;
2) дају мишљења о предлозима докумената ЕА, ILAC-а и IAF-а;
3) пружају помоћ АТС-у на пословима проширења активности;
4) учествују у утврђивању критеријума за утврђивање компетентности оцењивача у појединим областима оцењивања усаглашености;
5) идентификују потенцијалне оцењиваче;
6) пружају помоћ АТС-у погледу признавања програма међулабораторијских поређења и других шема;
7) потврде адекватност одређених процедура које се користе у поступку акредитације;
8) утврде потребу за оснивањем посебних радних група чији ће чланови бити експерти специјализовани за одређене области.

Детаљне информације о задацима, начину рада и избора чланова поменутих стручних тела АТС-а можете видети у Статуту АТС-а.