Упутства и смернице ЕА, ILAC-а и IAF-а

Како АТС спроводи акредитацију, између осталог, на основу процедура, упутстава и смерница EA (European co-operation for Accreditation) и/или ILAC-а (International Laboratory Accreditation Cooperation) и/или IAF-а (International Accreditation Forum), на овој страници можете пронаћи потребне информације о документима које израђују ове међународне организације.

Ова документа можете бесплатно преузети са вебсајтова EA, ILAC-а и IAF-а који се редовно ажурирају.

Класификација докумената ЕА је извршена у складу са документом EA 1/14 Procedure for Development and Approval of EA Documents and the Adoption of ILAC/IAF Documents:

Документа везана за поступак колегијалног оцењивања

Документа, којима се дефинишу политика и процедуре за спровођење поступка колегијалног оцењивања ЕА, као и документа која се односе на управљање поступком колегијалног оцењивања, обуку оцењивача и сарадњу са комитетима за мултилатералне споразуме ILAC-а и IAF-а.

Документа која садрже процедурална правила за чланове

Документа којима се дефинишу процедуре, захтеви, итд. који се односе на чланове ЕА, као и документа која акредитациона тела треба да примењују у свом раду. Деле се у три групе: документа са обавезном применом (Mandatory (M)1), смернице (Guidance (G)2) и информативна документа (Informative (INF)2).

Документа која дефинишу начин рада и политику ЕА

Документа као што је Статут, пословници о раду и друга документа која се односе на рад ЕА као правног субјекта. Документа, која у свом наслову имају ознаку „А“ дефинишу услове за чланство у ЕА, док документа, која у свом наслову имају ознаку „АБ“, дефинишу захтеве које морају да испуне чланови ЕА (акредитациона тела).

Документа која садрже смернице за примену стандарда и техничка/саветодавна документа

Документа, која користе тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), а у којима се налазе стручне/научне смернице за примену стандарда. Деле се у три групе: документа са обавезном применом (Mandatory (M)1), смернице (Guidance (G)2), информативна документа (Informative (INF)2) и техничка/саветодавна документа (TA).

Документа која се односе на рад Секретаријата ЕА и друга слична документа

Документа, која користе запослени у Секретаријату ЕА, а која садрже корисне информације за чланове ЕА. Ова документа припрема и објављује Секретаријат у сарадњи са Извршним комитетом ЕА.

Информативна и промотивна документа

Информативне и промотивне публикације као што су брошуре, годишњи извештаји о раду, извештаји о спроведеним активностима и друге информације о пословима које обавља ЕА.  Ова документа припрема Секретаријат или комитети/савети ЕА.

Документа са обавезном применом1 примењују акредитациона тела, чланови ЕА, а примена ових докумената се оцењује током колегијалног оцењивања. Акредитациона тела су у обавези да их примењују у поступку акредитације ТОУ. Документа ЕА са обавезном применом не садрже тумачења, додатне захтеве, итд. смерница (ISO/IEC/EN) и стандарда или других техничких спецификација и нормативних докумената, већ само омогућавају доследну примену поменутих смерница, стандарда и других техничких спецификација и нормативних докумената.

Смернице/информативна документа2 садрже стручне и научне смернице и препоруке везане за испуњење одређених критеријума.

Напомена: Потребно је нагласити да су акредитациона тела, потписници EA  MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума, у обавези да ускладе своја документа система менаџмента и са документима која усвајају ILAC и IAF, а која садрже критеријуме који се односе на примену стандарда и спецификација.

Класификација докумената ILAC-а је извршена у складу са документом ILAC-R1:09/2009 Classification and Publication of ILAC Documents:

ILAC-G

Документа намењена акредитационим телима и акредитованим ТОУ која садрже тумачења критеријума акредитације. Примена ових докумената за чланове ILAC-а је добровољна.

ILAC-P

Документа којима се дефинишу политике ILAC-а везане за ILAC MRA споразум, као и критеријуми за колегијално оцењивање (које за циљ има потписивање ILAC MRA споразума). Примена ових докумената за потписнике ILAC MRA споразума је обавезујућа, укључујући и лица која учествују у колегијалном оцењивању.

ILAC-R (правила)

У ову групу спадају документа као што су статут, правилници и друга документа која се односе на рад ILAC-а као правног субјекта. Примена ових докумената за чланове ILAC-а и запослених у ILAC-у је обавезујућа.

IAF/ILAC-A

Заједничка документа IAF-а и ILAC-а која се користе у поступку колегијалног оцењивања. Примена ових докумената за потписнике ILAC MRA споразума је обавезујућа, укључујући и лица која учествују у колегијалном оцењивању.

Класификација докумената IAF-а је извршена у складу са документом IAF PR 2:2012 General Procedures for the Development of IAF Documents:

Документа која дефинишу политику IAF-а (PL Series)

Документа којима се дефинишу политике, захтеви, које треба да испуне чланови IAF-а, као и ставови IAF-а по одређеним питањима. Ова документа укључују правилнике, меморандуме о разумевању и слична документа.

Документа везана за примену IAF MLA споразума (ML Series)

Документа, којима се дефинишу правила за чланове IAF-а и њихове обавезе, као и примена IAF MLA споразума.

Смернице (GD Series)

Смернице које акредитационим телима омогућавају еквивалентну примену поступка акредитације сертификационих тела.

Документа IAF-а са обавезујућом применом (MD Series)

Садрже обавезујуће захтеве које акредитациона тела треба да испуне у поступку акредитације сертификационих тела чиме се омогућава доследна примена истих.

Документа која садрже процедурална правила IAF-а (PR Series)

Документа, којима се дефинишу захтеви за спровођење IAF-овог програма, али која садрже и јасна објашњења процедура и процеса које је потребно спровести како би се остварили циљеви IAF-а.

Заједничка документа IAF-а и ILAC-а (A Series)

Заједничка документа IAF-а и ILAC-а која се користе у поступку колегијалног оцењивања. Примена ових докумената за потписнике ILAC MRA споразума је обавезујућа, укључујући и лица која учествују у колегијалном оцењивању.

Информативна документа IAF-а (ID Series)

Документа која акредитациона тела користе у циљу доследне примене захтева за акредитацију.