Употреба акредитације у сврху именовања и/или овлашћивања ТОУ у Републици Србији

УПОТРЕБА АКРЕДИТАЦИЈЕ У СВРХУ ИМЕНОВАЊА И/ИЛИ ОВЛАШЋИВАЊА ТОУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

1. Акредитација за потребе именовања и/или овлашћивања тела за оцењивање усаглашености (ТОУ), односно техничке процене производа, у складу са техничким прописима (правилницима којима су преузете директиве Новог приступа Европске уније или другим техничким прописима донетим ради заштите безбедности, живота и здравља људи, заштите животиња и биљака, заштите животне средине, заштите потрошача и других корисника и заштите имовине) је уређена Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 36/09). Чланом 19. Закона је прописано да ће се, при доношењу решења о именовању/овлашћивању, сматрати да ТОУ, које има акт о акредитацији, испуњава прописане захтеве за именовање/овлашћивање у мери у којој су обухваћени обимом акредитације узимајући у обзир поступке оцењивања усаглашености и производе обухваћене акредитацијом.

Када је техничким прописом утврђено да оцењивање усаглашености спроводи именовано ТОУ, решење о његовом именовању доноси надлежни министар ако ТОУ, које је поднело захтев за именовање, испуњава захтеве из техничког прописа, при чему надлежни министар узима у обзир и акт о додели акредитације које је ТОУ прибавило у поступку акредитације.

Када је техничким прописом утврђено да оцењивање усаглашености спроводи орган државне управе, а техничку процену за потребе тог органа врши овлашћено ТОУ, то тело може да врши техничку процену ако испуњава захтеве прописане тим техничким прописом, а такође се у поступку овлашћивања узима у обзир акт о акредитацији.

Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 98/09) је предвиђено да испуњеност захтева за именовање/овлашћивање у складу са техничким прописом утврђује Комисија коју, за област једног или више техничких прописа, образује надлежни министар и коју сачињавају најмање: један представник надлежног министарства, представник Акредитационог тела Србије, који није учествовао у поступку акредитације, и представник Института за стандардизацију Србије.

Поред наведеног, акредитација се у Републици Србији захтева у поступцима овлашћивања тела – организација за обављање послова мерења, испитивања, контролисања или сертификације и у другим областима, на које се нужно не односи техничко законодавство (нпр. Закон о ветеринарству, Закон о етанолу, Закон о безбедности хране, Закон о средствима за заштиту биља, Закон о ознакама географског порекла, Закон о хемикалијама, Закон о органској производњи, Закон о ракији и другим алкохолним пићима, Закон о сточарству, Закон о семену, Закон о управљању отпадом, Закон о водама, Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности, Закон о заштити животне средине, Закон о заштити ваздуха, Правилник о квалитету сировог млека, Правилник о условима које морају да испуњавају правна лица која врше послове испитивања нивоа зрачења извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини, Правилник о условима које морају да испуњавају стручне организације за испитивање отпада, Правилник  о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке,...).

2. На основу Споразума о стабилизацији и придруживању Европској унији, који је потписан 29.04.2008. године, Република Србија је, у циљу усклађивања својих техничких прописа са прописима Европске уније, преузела следеће директиве новог приступа и донела следеће техничке прописе - правилнике и то:

- Лифтови (Directive 2014/33/EU)   Правилник о безбедности лифтова („Сл. гласник РС“, бр. 15/2017);
- Maшине (Directive 2009/127/EC) - Правилник о безбедности машина („Сл. гласник РС“, бр. 58/2016);
- Електромагнетска компатибилност (Directive 2014/30/EU) - Правилник о електромагнетској компатибилности („Сл. гласник РС“, бр. 25/2016);
- Електрична опрема намењена за рад у одређеним границама напона (Directive 2014/35/EU) - Правилник о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона („Сл. гласник РС“, бр. 25/2016);
- Лична заштитна опрема (Directive 89/686/EEC) - Правилник о личној заштитној опреми („Сл. гласник РС“, бр.100/2011);
- Једноставне посуде под притиском (Directive 2009/105/ЕС) - Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености једноставних посуда под притиском („Сл. гласник РС“, бр.87/2011);
- Опрема под притиском (Directive 97/23/EC) - Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености опреме под притиском („Сл. гласник РС“, бр.87/2011);
- Рaдиo oпрeмa и тeлeкoмуникaциoнa тeрминaлна oпрeмa (Directive 1999/5/EC) - Правилник о радио опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Сл. гласник РС“, бр.11/2012);
- Опрема и заштитни системи намењени за употребу у потенцијално експлозивној атмосфери (Directive 2014/34/EU) - Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама („Сл. гласник РС“, бр. 10/2017);
- Емисија буке у животну средину од опреме која се употребљава на отвореном (Directive 2000/14/EC) - Правилник о буци коју емитује опрема која се употребљава на отвореном простору („Сл. гласник РС“, бр. 1/13);
- Неаутоматске ваге (Directive 2009/23/EC) - Правилник о вагама са неаутоматским функционисањем („Сл. гласник РС“, бр. 17/13);
- Meрила (Directive 2004/22/EC) - Правилник о мерилима („Сл. гласник РС“, бр. 63/13, 95/16);

- Покретна опрема под притиском (Directive 2010/35/EU) - Правилник о покретној опреми под притиском ("С. гласник РС", бр. 30/14);

- Гасни апарати (Directive 2009/142/EC) - Правилник о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата ("Сл. гласник РС", бр. 41/2015).

Република Србија, у циљу усклађивања својих техничких прописа са техничким прописима Европске уније, тренутно ради на поступку преузимања и осталих директива Новог приступа, односно прописа Уније за хармонизацију и изради одговарајућих правилника.

3. Од 2010. године, када се у Републици Србији започело са именовањем / овлашћивањем ТОУ у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености иако акредитација није прописана као једини начин утврђивања компетентности ТОУ, у досадашњим поступцима именовања/овлашћивања тела за оцењивање усаглашености акредитација била кључни, практично једини основ за доношење решења о именовању/овлашћивању од стране надлежних министара.

У складу са чланом 9. Уредбe о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Сл.гласник Републике Србије“, бр.98/2009), води се Регистар именованих/овлашћених тела за оцењивање усаглашености.

Исти је доступан у на интернет страници: www.tehnis.privreda.gov.rs. Подаци о акредитованим и овлашћеним ТОУ из других области могу се наћи на веб страницама ресорних министарстава.