Услуге акредитације

Сходно Закону о акредитацији, Одлуци о оснивању Акредитационог тела Србије и Статуту, Акредитационо тело Србије (АТС) обавља следеће послове:

1. утврђује компетентност тела за оцењивање усаглашености за обављање послова испитивања, еталонирања, контролисања, сертификације производа, сертификације система менаџмента и сертификације особа;
2. утврђује компетентност за обављање других послова оцењивања усаглашености у складу са посебним законом;
3. утврђује и објављује правила акредитације која су заснована на одговарајућим српским, међународним и европским стандардима и документима међународних и европских организација за акредитацију;
4. води јавни регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености;
5. учествује у раду међународних и европских организација за акредитацију;
6. организује и спроводи обуку оцењивача у области акредитације;
7. организује семинаре и курсеве и врши промоцију значаја и улоге акредитације;
8. припрема и издаје информаторе, публикације и билтене из области акредитације и
9. обавља и друге послове из области акредитације у складу са законом, Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Акредитационог тела Србије и Статутом.   

У складу са горе наведеним АТС акредитује:

- лабораторије за испитивање/еталонирање у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025;

- медицинске лабораторије у складу са захтевима стандарда SRPS EN ISO 15189;

- сертификациона тела у складу са захтевима стандарда: SRPS ISO/IEC 17021-1 (QMS, EMS, OHSAS, FSMS, ISMS, MDQMS), SRPS EN ISO/IEC 17065, SRPS ISO/IEC 17024;

- контролна тела у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020;

- провајдере за испитивање оспособљености у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17043.

АТС такође учествује у раду Комисија за именовање и овлашћивање тела за оцењивање усаглашености ресорних министарстава у складу са Законом о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 36/09) и Уредбом о начину именовања и овлашћивања тела за оцењивање усаглашености („Сл. гласник Р. Србије“ бр. 98/09), као и у развоју нових програма и области акредитације.